PHP array_fill_keys() 関数

❮ PHP 配列リファレンス

キーを指定して、配列を値で埋めます:

<?php
$keys=array("a","b","c","d");
$a1=array_fill_keys($keys,"blue");
print_r($a1);
?>
例の実行 »

定義と用法

array_fill_keys() 関数は、キーを指定して、配列を値で埋めます。


構文

array_fill_keys(keys,value);

パラメータ 説明
keys 必須。キーとして使用する値の配列。
value 必須。配列を埋めるために使用する値を指定する

技術内容
返り値: 値を埋めた配列を返します。
PHP バージョン: 5.2+

❮ PHP 配列リファレンス